Όροι και προϋποθέσεις - Orderyourcar

1. Γενικά και πεδίο εφαρμογής

1.1 H Orderyourcar προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες σε σχέση με την αναζήτηση, σύγκριση, επιλογή, αγορά και μεταφορά / εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων και νέων οχημάτων, σύμφωνα με τα οποία η Orderyourcar παρέχει όλες τις υπηρεσίες στους πελάτες της βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, στην έκδοση που ισχύει τη στιγμή, συνάπτεται η σύμβαση.

1.2 Η Orderyourcar απορρίπτει ρητά τυχόν αποκλίνοντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις του πελάτη. Οι παρεκκλίνοντες ή συμπληρωματικοί γενικοί όροι και προϋποθέσεις του πελάτη δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, ακόμη και αν δεν έχουν ρητά αντικρουστεί. Αποκλίσεις από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπληρωματικές συμφωνίες ή τυχόν αντικρουόμενους όρους και προϋποθέσεις του πελάτη ισχύουν μόνο εάν επιβεβαιωθούν γραπτώς από τη Orderyourcar.

1.3 Οι πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη είναι διαθέσιμες στη δήλωση προστασίας δεδομένων στον ιστότοπο www.orderyourcar.gr.

2. Αντικείμενο της σύμβασης και περιγραφή των υπηρεσιών

2.1 Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει η Orderyourcar και συνεπώς το περιεχόμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην Ενότητα 2 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων σε σχέση με την επιλογή, την αγορά και, κατά περίπτωση, τη μεταφορά/εισαγωγή οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Η Orderyourcar παρέχει τις υπηρεσίες σε σχέση με την αγορά σύμφωνα με το ίδιο το σημείο 2.2 και φροντίζει ώστε ο πελάτης να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους για τις υπηρεσίες σε σχέση με την αγορά στο σύμφωνα με το σημείο 2.3. Η τοποθέτηση τρίτων παρόχων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σημείο 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2.2 Ίδια εργασία

(α) Η Orderyourcar προσφέρει στον πελάτη να ρωτήσει για την ακρίβεια μιας διαφήμισης που εμφανίζεται στον ιστότοπο και τη διαθεσιμότητα του οχήματος καλώντας τον πωλητή του οχήματος.

(β) Η Orderyourcar προσφέρει υποστήριξη στον πελάτη κατά την εκτέλεση διοικητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την αγορά. Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει:

Την προμήθεια εγγράφων και η διαβίβασή τους στον υπεύθυνο γενικό εισαγωγέα.

Την εγγραφή για την πληρωμή του κανονικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου επί των πωλήσεων·

Εάν απαιτείται εξουσιοδότηση ή συνεργασία από τον πελάτη για τη διαδικασία εισαγωγής, ο πελάτης πρέπει να εκδώσει τις σχετικές πληρεξουσιότητες ή να συνεργαστεί ανάλογα. Εάν ο πελάτης αρνηθεί να εκδώσει τα απαραίτητα πληρεξούσια ή εάν ο πελάτης δεν παράσχει την απαραίτητη συνεργασία, η Orderyourcar δικαιούται, χωρίς απώλεια της αξίωσης για αμοιβή, να μην παρέχει τη διαδικασία εισαγωγής.

(δ) Η Orderyourcar αναλαμβάνει τον διοικητικό χειρισμό και τον συντονισμό της αγοράς και συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά.

2.3 Υπηρεσίες μεσιτείας

(α) Η Orderyourcar προσφέρει στον πελάτη να παραπέμψει σε τρίτο πάροχο για να πραγματοποιήσει εκτίμηση και αξιολόγηση του οχήματος. Κατά τη διευθέτηση τρίτων προμηθευτών για τη διεξαγωγή του ελέγχου από πραγματογνώμονα, η Orderyourcar θα λάβει υπόψη τα επαγγελματικά προσόντα, τη γεωγραφική εγγύτητα του τρίτου προμηθευτή με το όχημα και την καταλληλότητα της αναλογίας τιμής-απόδοσης.

3. Υπηρεσίες τρίτων

3.1 Οι υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το σημείο 2.3 (έλεγχος από πραγματογνώμονα, μεταφορά, παρέχονται και από τρίτους παρόχους ανεξάρτητους από την Orderyourcar. Στο πλαίσιο αυτό, η Orderyourcar ενεργεί μόνο ως αντιπρόσωπος.

3.2 Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών τρίτων συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε τρίτου παρόχου. Εάν ο πελάτης εκδώσει εξουσιοδότηση στην Orderyourcar για τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους, η Orderyourcar μπορεί να συνάψει αυτές τις συμβάσεις για λογαριασμό του πελάτη.

3.3 Η Orderyourcar θα ενημερώσει τον πελάτη για το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύμβασης εκ μέρους του πελάτη πριν από τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους.

4. Σύναψη σύμβασης

4.1 Οι συμβάσεις μεταξύ της Orderyourcar και του πελάτη συνάπτονται μέσω του ιστότοπου.

4.2 Οι διαφημίσεις για την πώληση οχημάτων εμφανίζονται στον ιστότοπο. Οι διαφημίσεις προέρχονται από γενικά προσβάσιμες πύλες μεταχειρισμένων οχημάτων και δεν δημιουργούνται από την ίδια την Orderyourcar .

4.3 Εάν ο πελάτης επιλέξει ένα όχημα στον ιστότοπο, η Orderyourcar υπολογίζει το κόστος ανάθεσης υπηρεσιών και υπηρεσιών τρίτων με βάση τις πληροφορίες από τη διαφήμιση – ιδίως την τιμή αγοράς – και τα κοινοποιεί στον πελάτη μέσω του ιστότοπου.

4.4 Επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ποιες υπηρεσίες και υπηρεσίες τρίτων θέλει να παραγγείλει. Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Έλεγχος από πραγματογνώμονα ” ή “Παράδοση Express”, ο πελάτης υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή των επιλεγμένων υπηρεσιών και τη διαμεσολάβηση των επιλεγμένων υπηρεσιών τρίτων (η “σύμβαση” ).

4.5 Η σύμβαση συνάπτεται όταν η Orderyourcar αποδέχεται την προσφορά. Η αποδοχή μπορεί να γίνει με email ή τηλεφωνικά. Εάν η Orderyourcar αποφασίσει να στείλει στον πελάτη μια περίληψη της προσφοράς για έγκριση, η σύμβαση συνάπτεται μέσω της έγκρισης του πελάτη.

5. Υποχρεώσεις του πελάτη

5.1 Ο πελάτης αναλαμβάνει να παρέχει τα δεδομένα του με ειλικρίνεια. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων που παρέχει.

5.2 Ο πελάτης υποχρεούται να προστατεύει τα δεδομένα του – ιδίως τα δεδομένα σύνδεσής του – από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων, ακατάλληλη χρήση ή χρήσεις που γίνονται με δόλια πρόθεση. Ο πελάτης πρέπει να αναφέρει αμέσως κάθε μη εξουσιοδοτημένη, κακή χρήση ή δόλια χρήση των δεδομένων του καθώς και την υποψία ότι τα δεδομένα του θα μπορούσαν να εκτεθούν σε τέτοιο κίνδυνο μέσω e-mail στο info@orderyourcar.gr.

 

5.3 Ο πελάτης δεσμεύεται να μην παρεμβαίνει στον ιστότοπο, σε άλλα συστήματα της Orderyourcar ή στο υποκείμενο λογισμικό, ιδίως σε απόπειρες hacking, διείσδυση κακόβουλου λογισμικού (ιοί / σκουλήκια / Trojans / κ.λπ.) ή άλλες προσπάθειες δυσλειτουργίας, με τεχνικά ή ηλεκτρονικά βοηθήματα Εταιρείες .

6. Αμοιβή

6.1 Η χρέωση που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης βασίζεται στη σύμβαση.

6.2 Η Orderyourcar δικαιούται να εκδώσει στον πελάτη συλλογικό τιμολόγιο με το κόστος όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπηρεσιών τρίτων. Πριν από την ολοκλήρωση όλων των συμφωνημένων υπηρεσιών και υπηρεσιών τρίτων, η Orderyourcar δικαιούται να τιμολογήσει τον πελάτη για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και υπηρεσίες τρίτων.

6.3 Τα τιμολόγια αποστέλλονται στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email.

6.4 Εάν ο πελάτης είναι σε αδυναμία πληρωμής, η Orderyourcar δικαιούται να χρεώσει τόκους υπερημερίας 8% ετησίως από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης.

6.5 Επιπλέον, σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, ο πελάτης αναλαμβάνει να επιστρέψει στην Orderyourcar για τις χρεώσεις υπενθύμισης και είσπραξης, στο βαθμό που είναι απαραίτητες για την κατάλληλη νομική δίωξη εφόσον ο πελάτης είναι υπαίτιος. Η διεκδίκηση περαιτέρω δικαιωμάτων και αξιώσεων από την πλευρά της Orderyourcar παραμένει ανεπηρέαστη.

6.6 Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής από τον πελάτη, η orderyourcar δικαιούται να καταστήσει οφειλόμενες όλες τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες τρίτων που έχουν ήδη παρασχεθεί στον πελάτη. Επιπλέον, η Orderyourcar δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να παρέχει ή να μεσολαβεί περαιτέρω υπηρεσίες έως ότου τακτοποιηθεί το οφειλόμενο ποσό.

7. Εγγύηση

Ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις εγγύησης.

8. Ευθύνη

8.1 Η Orderyourcar ευθύνεται μόνο, για οποιονδήποτε νομικό λόγο, εάν προκλήθηκε ζημιά από την Orderyourcar με πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Η ευθύνη της Orderyourcar για ελαφρά αμέλεια αποκλείεται – με εξαίρεση σωματικούς τραυματισμούς και ζημιές που προκύπτουν από την παράβαση μιας από τις κύριες υποχρεώσεις εκτέλεσης που αναφέρονται στο σημείο 2 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

8.2 Για λόγους σαφήνειας, αναφέρεται ότι η Orderyourcar δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αξιώσεις του πελάτη από τις συμβάσεις με τρίτους παρόχους. Η Orderyourcar δεν ευθύνεται επίσης για την ορθότητα των πληροφοριών που αναφέρονται στις διαφημίσεις (ιδίως των τιμών αγοράς που αναφέρονται).

8.3 Εάν ο πελάτης έχει ενημερωθεί για το πρόσωπο του τρίτου παρόχου καθώς και για το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύμβασης με τρίτο πάροχο και ο πελάτης έχει εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης με τους γνωστούς του όρους, η ευθύνη της Orderyourcar για την επιλογή αυτού του τρίτου παρόχου αποκλείεται.

9. Διάρκεια της σύμβασης

9.1 Η σύμβαση είναι σύμβαση εργασίας και υπηρεσιών.

9.2 Η σύμβαση λήγει με πλήρη παροχή των υπηρεσιών μέσω της Orderyourcar και πλήρη εξόφληση από τον πελάτη.

9.3 Η Orderyourcar δικαιούται να υπαναχωρήσει από το συμβόλαιο με άμεση ισχύ εάν υπάρχει σημαντικός λόγος. Η δήλωση διάλυσης πρέπει να είναι γραπτή. Ένας τόσο σημαντικός λόγος υπάρχει ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, εάν ο πελάτης παραβιάζει βασικές υποχρεώσεις από μια σύμβαση, όπως η εκτέλεση οφειλόμενης πληρωμής ή επίμονα ουσιώδεις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

9.4 Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με άμεση ισχύ εάν συντρέχει σημαντικός λόγος. Η δήλωση διάλυσης πρέπει να είναι γραπτή. Ένας τόσο σημαντικός λόγος υπάρχει ιδίως εάν η διατήρηση της σύμβασης δεν είναι πλέον λογική για τον πελάτη επειδή η Orderyourcar παραβιάζει βασικές διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή της σύμβασης.

10. Δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές

10.1 Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο.

10.2 Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

10.3 Για να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης, ο πελάτης πρέπει να ακυρώσει τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. μέσω επιστολής που αποστέλλεται μέσω e-mail) στην Orderyourcar στη διεύθυνση info@orderyourcar.gr

Για την ανάκληση, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρακάτω δείγμα φόρμας ανάκλησης ή άλλη σαφή δήλωση και να υποβάλει.

10.4 Για να τηρηθεί η προθεσμία ακύρωσης, αρκεί ο πελάτης να στείλει την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

10.5 Συνέπειες της ακύρωσης: Εάν ο πελάτης ακυρώσει τη σύμβαση, η Orderyourcar πρέπει να επιστρέψει στον πελάτη όλες τις πληρωμές που έχει λάβει από τον πελάτη αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κοινοποίηση της ακύρωσης της σύμβασης και παρελήφθη από την Orderyourcar. Για αυτήν την εξόφληση, η Orderyourcar χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο με τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση ο πελάτης δεν θα χρεωθεί τέλη για αυτήν την εξόφληση.

10.6 Εάν ο πελάτης έχει ζητήσει να ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών ή υπηρεσιών τρίτων κατά την περίοδο ακύρωσης, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει στην Orderyourcar ένα κατάλληλο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα του μέχρι τότε χρονικού σημείου που η Orderyourcar από την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης αυτής της σύμβασης έχει ήδη παράσχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες τρίτων σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών τρίτων.

10.7 Για να διευκρινιστεί, αναφέρεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και του τρίτου παρόχου ισχύουν για την ανάκληση συμβάσεων με τρίτους παρόχους.

10.8 Υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω)

Προς Orderyourcar

Ανακαλώ τη σύμβαση που συνήφθη από εμένα / εμάς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*) / την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών (*)

Παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*) :

Όνομα καταναλωτή(ών) :

Διεύθυνση καταναλωτή(ών):

Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο εάν αυτό κοινοποιείται σε χαρτί)

Ημερομηνία

___________________

Ανακαλώ τη σύμβαση που συνήφθη από εμένα / εμάς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*) / την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών (*)

______________________________________________________________________________________________________

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος δικαιοδοσίας

11.1 Το Ελληνικό δίκαιο ισχύει αποκλειστικά για τον αποκλεισμό της σύμβασης πωλήσεων του ΟΗΕ και των κανόνων αναφοράς του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, η επιλογή του νόμου δεν σημαίνει ότι ο πελάτης στερείται της προστασίας που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του.

11.2 Το αρμόδιο δικαστήριο Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για όλες τις αγωγές που ασκούνται από τον πελάτη κατά της Orderyourcar λόγω διαφορών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του πελάτη να υποβάλει αγωγή σε οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τόπο δικαιοδοσίας. Για όλες τις αγωγές κατά καταναλωτή που έχει την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή τον τόπο απασχόλησής του λόγω διαφορών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση, αρμόδιο είναι ένα από αυτά τα δικαστήρια στην περιφέρεια του οποίου ο πελάτης έχει την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή τον τόπο απασχόλησής του. Για καταναλωτές που δεν έχουν τόπο διαμονής την Ελλάδα τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ισχύουν οι νόμιμοι τόποι δικαιοδοσίας.

12. Τελικές διατάξεις

12.1 Οι αλλαγές, οι προσθήκες και οι παρεπόμενες συμφωνίες σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως για να ισχύουν. Αυτό ισχύει επίσης για τη συμφωνία εγκατάλειψης αυτής της επίσημης απαίτησης.

12.2 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και αποκλίνουσες γραπτές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, υπερισχύουν οι διατάξεις των παρεκκλίνων συμφωνιών.

Όροι χρήσης

1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν αποκλειστικά μεταξύ εσάς και εμάς, Orderyourcar,για τη σύναψη σύμβασης δωρεάν χρήσης με εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη www.orderyourcar.gr.

2. Θα ειδοποιηθείτε γραπτώς για αλλαγές σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν αντιταχθείτε σε αυτήν την αλλαγή εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήψη της ειδοποίησης, οι αλλαγές θα θεωρηθούν ότι έγιναν αποδεκτές από εσάς. Θα ενημερωθείτε χωριστά για το δικαίωμα αντίρρησης και τις νομικές συνέπειες της σιωπής σε περίπτωση αλλαγής των όρων και προϋποθέσεων.

Εγγραφή ως χρήστης

1. Η εγγραφή σας και η χρήση αυτής της διαδικτυακής πύλης είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει δικαίωμα για τη σύναψη της σύμβασης χρήστη. Μόνο ένα άτομο που είναι νόμιμο είναι επιλέξιμο. Κατόπιν αιτήματός μας, πρέπει να μας στείλετε αντίγραφο της ταυτότητάς σας. Πρέπει να παρέχετε τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή πλήρως και με ειλικρίνεια. Όταν εγγραφείτε, επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υποχρεωμένοι να κρατήσετε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης και να μην τον αποκαλύψετε σε τρίτους.

2. Η εγγραφή ισχύει μόνο εάν οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις έχουν γίνει αποδεκτοί ή εγκεκριμένοι.

3. Μπορείτε να διαγράψετε μόνοι σας τον λογαριασμό χρήστη σας ανά πάσα στιγμή. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στην Orderyourcar θα διαγραφούν ανεπανόρθωτα άμεσα.

4. Για να έχουν πρόσβαση στην πύλη Διαδικτύου, τα μέλη πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να επιβαρύνονται με όλα τα σχετικά έξοδα. Οι ίδιοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση των πόρων που απαιτούνται για αυτήν την πρόσβαση (π.χ. υπολογιστή, μόντεμ κ.λπ.).

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

1. Η Orderyourcar προσφέρει στους χρήστες του μια διαδικτυακή πύλη στην οποία οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για προσφορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

2. Για το σκοπό αυτό, οι διαφημίσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από διάφορες πύλες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Γερμανία παρατίθενται στη διαδικτυακή πύλη.

3. Η Orderyourcar δεν ευθύνεται για την ορθότητα και τη χρηστικότητα των προσφερόμενων πληροφοριών.

4. Η Orderyourcar δικαιούται να διακόψει τις προσφερόμενες υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει. Οι χρήστες θα ενημερωθούν σχετικά εκ των προτέρων.

Υποχρεώσεις χρηστών

1. Ο χρήστης εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την πύλη Διαδικτύου ή κάποια από τις υπηρεσίες του Orderyourcar ακατάλληλα και θα είναι πάντα σύμφωνα με το νόμο.

Πνευματικά δικαιώματα / δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

1.Όλα τα δικαιώματα επωνυμίας και άλλα εμπορικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στο πόρταλ μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και στο περιεχόμενο που διατίθεται από την Orderyourcar με συντακτικό τρόπο (π.χ. επωνυμία και λογότυπο) ανήκουν αποκλειστικά στην Orderyourcar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από χρήστες ή τρίτους ηλεκτρονικά χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Orderyourcar.

Περιορισμός Ευθύνης

1. Η Orderyourcar ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια. Η Orderyourcar ευθύνεται και για την εξ’ αμελείας παράβαση υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο, η αθέτηση της οποίας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και τη συμμόρφωση με την οποία βασίζεται τακτικά ο χρήστης. Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, είμαστε υπεύθυνοι μόνο για προβλέψιμη, τυπική ζημία της σύμβασης. Η Orderyourcar δεν ευθύνεται για την ελαφρά αμέλεια παράβαση υποχρεώσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις.

2. Οι παραπάνω εξαιρέσεις ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, ή της υγείας. Η ευθύνη βάσει της νομοθεσίας περί ευθύνης προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη.

3. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, η επικοινωνία δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ότι είναι χωρίς σφάλματα και/ή διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Από αυτή την άποψη, η Orderyourcar δεν ευθύνεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ιστοσελίδες τρίτων

1. Η πύλη του Διαδικτύου www.orderyourcar.gr περιέχει συνδέσμους (τις λεγόμενους υπερσυνδέσμους) προς ιστότοπους τρίτων. Η Orderyourcar δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ιστότοπους τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για τα διαφημιστικά μέτρα που μεταδίδονται στη διαδικτυακή πύλη. Ειδικότερα, η Orderyourcar δεν ευθύνεται για παραβίαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών δικαιωμάτων.

2. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται και παρέχονται στους ιστότοπους τρίτων ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και ενδέχεται να χρεώνονται στον χρήστη. Το μέλος υποχρεούται να ενημερώνεται για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και την πρακτική προστασίας δεδομένων πριν από τη χρήση των προσφορών και των υπηρεσιών τρίτων.

Tελικές διατάξεις

1. Οι αλλαγές ή οι προσθήκες στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς. Αυτό ισχύει επίσης για την ακύρωση αυτής της απαίτησης γραπτού εντύπου.

2. Εφαρμόζεται το δίκαιο Ελλάδας. Οι υποχρεωτικές διατάξεις του κράτους στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας παραμένουν ανεπηρέαστες.

3. Εφόσον επιτρέπεται από το νόμο, τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές είναι η έδρα της Orderyourcar.

4. Εάν μεμονωμένες διατάξεις αυτής της σύμβασης είναι αναποτελεσματικές ή αντιβαίνουν στις νομοθετικές διατάξεις, αυτό δεν θα επηρεάσει το υπόλοιπο της σύμβασης. Η μη αποτελεσματική διάταξη θα αντικατασταθεί αμοιβαία από τα συμβαλλόμενα μέρη με μια νομικά αποτελεσματική διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την οικονομική έννοια και τον σκοπό της μη αποτελεσματικής διάταξης. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται σε περίπτωση κενών αναλόγως.